Title

第12講 吳興國教授|從莎士比亞到卡夫卡 ‧ 西方經典與東方戲曲的跨文化碰撞

Video

L12A

Syllabus

章節大綱

 L12A
               吳興國教授|從莎士比亞到卡夫卡 ‧ 西方經典與
                                    東方戲曲的跨文化碰撞

               【獨家贊助:財團法人台積電文教基金會

Social Share

課程資訊