Title

第6講 規模經濟與網路經濟

Video

L6B

Syllabus

章節大綱

L6A
   什麼是廠商
   機會成本
   廠商類別
   為什麼公營事業沒效率
   生產成本
   報酬遞減法則

 

L6B
   三種規模報酬
   知識經濟與規模經濟(一)
   知識經濟與規模經濟(二)
   推薦閱讀:《日本第一:對美國的啟示》
                    Lester C. Thurow《知識經濟時代》
   創新經濟下的生產改變
   知識的特色在哪?
   知識經濟下的策略
   知識經濟後遺症

 

L6C
   網路經濟與實例
   還有哪些報酬遞增(一)
   還有哪些報酬遞增(二)
   網路經濟不等於AC遞減
   網路經濟歷史實例(一)~(五)
   網路經濟的特性(Paul A. David)

L6D
   現在的網路經濟
   電子商務VS傳統商務
   網路貿易障礙
   中國的網路封鎖
   網路經濟的競爭策略
   為什麼網路能控制? 

Social Share

Materials