Title

第12講 後現代主義的定義(一)

Video

L12A

Syllabus

章節大綱

 L12A
      1. 後現代主義的定義(一):學術界邊際論述要求被重視的聲音 
      2. 什麼是李歐塔所稱的「形上敘述」與「大敘述」

 
L12B
      現代主義的本質主義與後現代主義的反本質主義
 
L12C
      後現代主義的定義(二),由哈威 (David Harvey) 提出
 
L12D
       Burbules and Suzanne Rice) 提出。