Title

第7講 存在主義的教育主張:巴博爾「吾與汝」關係

Video

L7A

Syllabus

章節大綱

L7A
     1. 存在主義的教育主張:巴博爾「吾與汝」關係 
     2. 師生關係問題思考

 
L7B
     教育主張:全人教育
 
L7C
     存在主義的教育主張:鼓勵學生瞭解自己
 
L7D
     1. 教育方法論 
     2. 夏山學校 
     3. 存在主義與夏山學校 
     4. 存在主義與開放教育
 
L7E
     對存在主義的評論 (一、二、三)
 
L7F
     存在主義的評論 (四、五、六、七、八)
 
L7G
     1. 對存在主義的評論 
     2. 學生提問:何謂道德的正當性
 
L7H
     1. 經驗分享 
     2. 存在主義的評論 
     3. 個人化社會的未來發展
 
L7I
     存在主義總整理 
         1. 存在主義 在教育上的意義 
         2. 個人化社會的危機與自救之道