Title

第8講 介紹野獸派 表現主義

Video

L8_A

Syllabus

章節大綱

L8_A 
      野獸派、與其代表畫家畢卡索與馬諦斯 

L8_B 
      中國藝術對野獸派的影響,野獸派重要代表畫家馬諦斯與其作品 
 
L8_C
      野獸派代表畫家馬諦斯其作品分析 
 
L8_D
      野獸派重要畫家馬諦斯其裝飾藝術作品分析與配對作品 

L8_E
      野獸派重要畫家馬諦斯的配對作品與表現主義 

L8_F 
      表現主義代表畫家凱爾希納與克利的繪畫風格與特色 

L8_G 
      表現主義代表畫家克利其生平、繪畫受到的影響與創作特色 
 
L8_H 
      表現主義代表畫家克利、孟克其重要代表畫作與作品分析