Title

第7講 台灣歌謠與語言音調

Video

L7_A

Syllabus

章節大綱


L7_A
      福佬語的聲調譜及其音樂符號

 

L7_B
      福佬語的變調
      福佬語的音域、音程與音組

 

L7_C
      語言性旋律與音樂性旋律
      語言聲調在歌曲創作上的應用
    《大頭旺仔一粒珠》

 

L7_D  
      歌曲演唱與語言聲調