Title

第4講 台灣歌謠與文化的關聯(縱的觀察)

Video

L4_A

Syllabus

章節大綱

 

L4_A
      戲曲歌謠隨時代的發展
      歌謠象徵的生活情況與民俗情懷
      六月田水的發展史

 

L4_B
      戰後初期的歌曲-收酒矸賞析
      社會歌曲-島嶼天光賞析

 

L4_C
      數魚歌
      宗教與歌謠

 

L4_D
      宗教儀式結合歌謠
      簡老師自創曲
      勸世歌

 

L4_E
      北管融合歌謠
      深閨婦女的哀歌