Title

第2講 台灣歌謠的範疇

Video

L2_A

Syllabus

章節大綱

 

L2_A
      傳統民謠與創作歌謠
      民謠與母語
      原住民的歌謠

 

L2_B
      結合生活及土地的歌謠

 

L2_C
      歌謠與歷史的發展
      地方生活與歌謠發展
      歌謠賞析-丟丟銅板

 

L2_D
      歌謠的演進與現代化
      歌謠與流行樂