Title

第12講 眼睛與人工視覺

Video

640_480_768.MP4

Syllabus

章節大綱

L12_A
    眼睛與人工視覺(上)
        眼睛的起源與多樣性:從達爾文說起
        趨同演化:比較魚與烏賊的眼睛
        色彩視覺的原理:色盲人的世界
        色彩視覺的功能:動物的彩色世界


L12_B
    眼睛與人工視覺(下)
        視覺的開始:脊椎動物的視網膜
        明暗視覺:視網膜的神經網絡
        修復視覺的希望:人工視覺

Social Share

課程資訊