Title

第7講 介紹後印象派代表人物─高更與梵谷

Video

L7_G

Syllabus

章節大綱

L7_A 
      後印象派代表人物─高更與梵谷的生平 

 
L7_B
      後印象與其代表人物─高更其生平,及其代表畫作 
 
L7_C 
      後印象與其代表人物─高更其繪畫所受的影響、繪畫技巧與繪畫風格 
 
L7_D 
      後印象與其代表人物─高更其代表畫作《天使與雅各的糾打》作品分析 

L7_E 
      後印象與其代表人物─梵谷其生平與代表畫作 

L7_F 
      後印象與其代表人物─梵谷其代表畫作,與繪畫技巧 

L7_G 
      後印象與其代表人物─梵谷其自畫像與其他作品 

L7_H 
      後印象與其代表人物─梵谷其代表作品與畫作分析與成雙的情結的介紹 
 
L7_I
      後印象與其代表人物─梵谷其肖像畫、自畫像,與代表作品畫作分析