Title

第1講 介紹寫實主義

Video

L1_D

Syllabus

章節大綱

L1_A
       寫實主義的發生背景、基本概念與主張,以及與其他主義的比較 

L1_B
       寫實主義的定義、重要特色,以及主要代表作家─巴爾札克 

L1_C 
       寫實主義與巴比松畫派 代表畫家及分析他們的畫作 

L1_D 
       寫實主義畫家的繪畫題材與觀點上的轉變。 

L1_E 
       寫實主義的代表畫家─庫爾貝,及分析他的代表畫作 
 
L1_F
       寫實主義的代表畫家─杜米埃其生平、繪畫風格,及代表畫作 

L1_G
       俄國的寫實主義以及背景,與俄國寫實主義的代表畫家─列賓 
 
L1_H 
       俄國寫實主義的代表畫家─列賓其生平、繪畫風格,及分析他的代表畫作;剖析寫實主義對時間與動態的看法 

L1_I 
       寫實主義的特色、起源與古典主義的比較,以及各畫派興盛時期